1. Úvodní ustanovení

 • 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní agentury Hotely Mariánské Lázně s.r.o., IČO: 03043568, se sídlem Hartigova 2894/39, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen „CA“) a Klienta ze smlouvy o zprostředkování ubytování (dále jen „Smlouva o zprostředkování“).
 • 1.2. Tyto VOP se použijí i na vztahy ze Smlouvy o ubytování mezi Klientem a Ubytovatelem (dále jen „Smlouva o ubytování“) v otázkách, které nejsou upraveny Smlouvou o ubytování a všeobecnými obchodními podmínkami ubytovatele.
 • 1.3. Klientem se rozumí zákazník, kterému je poskytována ubytovací služba (dále jen “Klient“).
 • 1.4. Ubytovatelem jsou poskytovatelé ubytování, zejména hotely a lázeňská rekreační zařízení v Mariánských Lázních (dále jen „Ubytovatel“).

2. Smluvní vztah, potvrzení nabídky a potvrzení rezervace

 • 2.1. Smlouvou o zprostředkování se CA zavazuje zprostředkovat uzavření Smlouvy o ubytování mezi Klientem a Ubytovatelem. CA se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od Ubytovatele Klientovi, a naopak předat veškeré informace od Klienta Ubytovateli.
 • 2.2. Smlouva o zprostředkování je sjednávána bezúplatně. Pro Smlouvu o ubytování platí cenové podmínky Ubytovatele uvedené v nabídce.
 • 2.3. CA zašle Klientovi na základě jeho poptávky nabídku ubytování dle jeho požadavků.
 • 2.4. Jestliže chce Klient konkrétní nabídku potvrdit, sdělí CA, že s nabídkou souhlasí. Potvrzením nabídky Klient stvrzuje, že se seznámil nejen s nabídkou, ale také s obsahem těchto VOP, s všeobecnými obchodními podmínkami Ubytovatele, jsou-li k dispozici, a že s rozdělením práv a povinností podle těchto právních dokumentů souhlasí, čímž je uzavřena jak Smlouva o zprostředkování mezi CA a Klientem, tak Smlouva o ubytování mezi Ubytovatelem a Klientem.
 • 2.5. CA následně Klientovi zašle emailem potvrzení rezervace.
 • 2.6. Smlouva o zprostředkování a Smlouva o ubytování mohou být uzavřeny i po telefonu. V takovém případě je Klientovi zaslána nabídka poštou, Klient tuto nabídku telefonicky potvrdí a následně je mu poštou zasláno potvrzení rezervace.

3. Celková cena a způsob platby

 • 3.1. Není-li v nabídce uvedeno jinak, Klient platí celkovou cenu ubytování Ubytovateli při příjezdu nebo během pobytu hotově nebo kartou dle požadavku Ubytovatele. Platbu lze provést také předem na účet Ubytovatele dle podmínek Ubytovatele.
 • 3.2. Je-li dle nabídky vyžadována platba zálohy, je Klient povinen zálohu zaplatit do 7 dnů před příjezdem, není-li v nabídce specifikováno jinak. Záloha se platí na základě pokynů CA na účet CA.
 • 3.3. V celkové ceně ubytování nejsou zahrnuty zejména tyto poplatky:
  • lázeňská taxa;
  • poplatek za parkování dle ceníku Ubytovatele;
  • poplatek za psa;
  • doplňkové služby objednané Klientem na místě.

4. Změna smlouvy

 • 4.1. V případě, že Ubytovatel není schopen nebo ochoten poskytnout ubytování dle dohody, může se CA pokusit vyjednat Klientovi ubytování v náhradním termínu. Pro náhradní termín platí ceny stanovené Ubytovatelem pro daný termín. Ubytovatel není povinen dodržet původní cenu ubytování.

5. Odstoupení od smlouvy a odstupné

 • 5.1. Podmínky pro odstoupení od Smlouvy o ubytování se řídí všeobecnými obchodními podmínkami Ubytovatele.
 • 5.2. V případě, že Klient všeobecné obchodní podmínky Ubytovatele neobdržel, je výše odstupného následující:
  • více než 32 kalendářních dnů před datem příjezdu – 0 % z ceny ubytování
  • 32 – 14 kalendářních dnů před datem příjezdu – 50 % z ceny ubytování
  • méně než 14 kalendářních dnů před datem příjezdu – 100% ceny ubytování
 • 5.3. V případě, že se Klient nedostaví k čerpání ubytování, nebo nesplňuje podmínky pro čerpání ubytování zejména zdravotní požadavky ohledně testu na COVID-19 nebo očkování, je mu účtováno odstupné ve výši 100 % z celkové ceny ubytování.
 • 5.4. V případě odstoupení od Smlouvy o ubytování ze strany Klienta s povinností platit odstupné, bude Klientovi vrácena cena ubytování ponížená o odstupné.

6. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

 • 6.1. Za řádné poskytnutí ubytování odpovídá Ubytovatel. CA odpovídá pouze za řádné zprostředkování ubytování.
 • 6.2. Klient je povinen vytknout Ubytovateli vady ubytování bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. CA doporučuje Klientovi, aby o tvrzených vadách pořídil záznam jako důkaz oprávněnosti reklamace.
 • 6.3. Klient je oprávněn vytknout vadu také prostřednictvím CA, která se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu předat Ubytovateli.

7. Další povinnost Klientů

 • 7.1. Klient je dále povinen:
  • mít platný průkaz totožnosti;
  • splňovat zdravotní požadavky aktuálně stanovené pro čerpání služby;
  • dbát pokynů CA a Ubytovatele;
  • dodržovat ubytovací řád Ubytovatele.

8. Odpovědnost za škodu a újmu

 • 8.1. Klient je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších Klientů, Ubytovatele, CA a jejich obchodních partnerů.
 • 8.2. Veškerou odpovědnost za škodu a újmu, která Klientovi v souvislosti s poskytnutím ubytování vznikla, nese Ubytovatel. Odpovědnost CA se omezuje jen na zprostředkování ubytování a netýká se jeho poskytování.

9. Ochrana osobních údajů

 • 9.1. Klient je srozuměn s tím, že CA je oprávněna pro účely plnění Smlouvy o zprostředkování zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje, bankovní spojení, bydliště, případně jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, údaje o alergiích, lécích či jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
 • 9.2. Pro účely rezervace ubytování budou informace uvedené v čl. 9.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty Ubytovatelům.
 • 9.3. Klient bere na vědomí, že CA je v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy povinna předat osobní údaje Klienta pro účely stanovené zákonem.
 • 9.4. Klient bere na vědomí, že CA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodního sdělení. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodního sdělení může Klient vznést kdykoliv námitku, a to buď na adrese CA nebo emailem zaslaným na email: office@marienbad-hotels.de. V tomto případě nebude CA zákazníkovi dále posílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.
 • 9.5. Výše uvedená ustanovení čl. 9 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch Klient smlouvu o ubytování uzavřel.
 • 9.6. Klient bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
  • požadovat přístup ke svým osobním údajům;
  • požadovat opravu nepřesných či neúplných osobních údajů;
  • požadovat výmaz osobních údajů;
  • požadovat omezení zpracování svých osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

10. ADR a ODR

 • 10.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se Smlouvou o zprostředkování má Klient, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
 • 10.2. Klient, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

11. Dárkové vouchery

 • 11.1. Lze vystavit dárkový voucher na balíček či na hodnotu. Po zaplacení částky, lze voucher odeslat emailem nebo poštou za příplatek 100 Kč.
 • 11.2. Objednávka termínu pobytu musí být přes CA Hotely Mariánské Lázně, jinak nelze voucher uplatnit.
 • 11.3. V případě nákupu dárkového voucheru se stává voucher ceninou, nelze ho vrátit zpět.
 • 11.4. V případě reklamace, lze voucher podstoupit jiné osobě či vybrat jiný pobyt v hodnotě voucheru. Po domluvě lze prodloužit platnost voucheru.

12. Závěrečná ustanovení

 • 12.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.
 • 12.2. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
 • 12.3. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP použijí.
 • 12.4. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. 1. 2022.